หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.18 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x24.4มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ...

จ.18 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x24.4มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..