หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ สัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างบำรุงรักษา (Maintenance Service) เครื่องพิมพ์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ สัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างบำรุงรักษา (Maintenance Service) เครื่องพิมพ์แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2567 – กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3)

..เพิ่มเติม..