หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร (Project Management Office: PMO) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ ของการยาสูบแห่งประเทศไทยสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดนิโคติน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ การยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร (Project Management Office: PMO) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ ของการยาสูบแห่งประเทศไทยสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดนิโคติน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..