หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก สำหรับให้บริการกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก สำหรับให้บริการกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..