หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ประชุม Kick off โครงการคู่ความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับ ธอส. และ ธพว.

ยสท. ประชุม Kick off โครงการคู่ความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับ ธอส. และ ธพว.

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) พร้อมด้วย นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร คณะผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม Kick off โครงการคู่ความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับคณะผู้บริหารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำโดย นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะผู้บริหารจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) นำโดย นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธพว. ตามแผนการพัฒนาผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อรับทราบแผนการดำเนินโครงการคู่ความร่วมมือฯ เป้าหมายและผลลัพธ์ เพื่อยกระดับและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา Core Business Enablers ร่วมกัน ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..