หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกการซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม. จำนวน 720 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกการซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม. จำนวน 720 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..