ซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 96,525 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 67029322011
ประกาศราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..