หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรผู้ว่าการ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ว่าการ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ “บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกส่วนงาน จำนวน 35 คน  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของ ยสท. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท. สอดคล้องตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท.  พร้อมเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในสังกัด สนับสนุนกิจกรรมหรือดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส และร่วมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ของส่วนงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านในประเด็นสินบน และ “No Gift Policy” ทั้งนี้ บุคคลต้นแบบฯ ดังกล่าว ได้ร่วมประชุมรับฟังรายงานการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ยสท. ประจำปีงบประมาณ 2567 และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท. ยสท.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ ศปท. ยสท.

..เพิ่มเติม..