หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร“บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

“บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท. ขับเคลื่อนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. โดยกำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นพนักงาน ยสท. ดำรงตำแหน่งระดับ 1 – 8 จากทุกส่วนงาน จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ผู้เป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในสังกัด สนับสนุนกิจกรรมหรือดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส และร่วมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ของส่วนงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านในประเด็นสินบน และ “No Gift Policy” ดังรายชื่อต่อไปนี้

              สำหรับพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ “บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย 

ศูนย์ ศปท. ยสท.

..เพิ่มเติม..