หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.4 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+- 20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ...

จ.4 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+- 20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Warp ความพรุน 6,000 CU

..เพิ่มเติม..