หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.3 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด120x24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000...

จ.3 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด120×24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..