งบการเงิน ปีงบประมาณ 2566

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

..เพิ่มเติม..