ซื้อผ้าหมึก (RIBBON) จำนวน 3,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 67019297945
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..