หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ ปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ ปีงบประมาณ 2567

คำชี้แจง : ตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิขอบในภาครัฐวิสาหกิจของสำนักงานโครงการฯ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาดังนี้

  1. คุณภาพการดำเนินงาน
  2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
  3. การปรับปรุงระบบการทำงาน

..เพิ่มเติม..