หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรยสท. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ยสท. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะทำงานฯ ศปท.ยสท. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริตตามกฎหมายที่กำหนด” โดยมีวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต และยังสอดคล้องตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท. โดยมีเป้าหมาย

  1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
  2. การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ การประพฤติตนทางจริยธรรม
  3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบายเจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  4. ความขัดกัน/ขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
  5. การอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตให้กับพนักงานผู้ที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

โดยมีพนักงาน ยสท. เข้าร่วมและให้ความสนใจจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..