หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. จัดการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสถียรภาพทำกำไรจากธุรกิจหลัก และแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่น” ณ จังหวัดนครพนม

ยสท. จัดการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสถียรภาพทำกำไรจากธุรกิจหลัก และแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่น” ณ จังหวัดนครพนม

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นประธานในการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสถียรภาพทำกำไรจากธุรกิจหลัก และแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่น” ซึ่งจัดโดยสำนักงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ให้สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจได้ โดย ยสท. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เพื่อให้การดำเนินการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ การเสวนาครั้งนี้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..