หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1

(เดือน ตุุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) ของฝ่ายวางแผนการผลิต

..เพิ่มเติม..