หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โรงอบใบยาเด่นชัย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 2

โรงอบใบยาเด่นชัย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 2

โรงอบใบยาเด่นชัย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 2 ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ผลการพิจารณาการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และได้เข้ารับรางวัลจากนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..