หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.77 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120x24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap...

จ.77 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120×24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..