หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.75 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป สำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพ้นก้นกรองเจาะรู ขนาด 108x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง200+-20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ...

จ.75 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป สำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพ้นก้นกรองเจาะรู ขนาด 108x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง200+-20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..