หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.73 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษPlug Wrap 6,000 CU

จ.73 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษPlug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..