หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมกับ ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

ยสท. ร่วมกับ ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ให้การต้อนรับ นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและประสานความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และขับเคลื่อนบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ อันจะช่วยลดช่องว่างการทุจริต ส่งผลให้การทุจริตลดลง และยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของ ยสท. ร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..