หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง ยสท. แถลงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ 2567

ผู้บริหารระดับสูง ยสท. แถลงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ 2567

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ในปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วมรับฟัง พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบประชาสัมพันธ์ภายใน (Intranet) ไปยังพนักงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท. อยุธยา  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการได้นำพนักงานร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

 

..เพิ่มเติม..