หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาสที่ 1-4) ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2566 กองจัดหาในประเทศ ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(รายไตรมาสที่ 1-4) ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2566 กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 4)ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 3)ระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 2)ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

..เพิ่มเติม..