หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 36,000 บีทียู และขนาด 40,000 บีทียู ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 36,000 บีทียู และขนาด 40,000 บีทียู ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..