ยสท. เข้าร่วมรับรางวัล GSEE

นายสมชาย สุริยมงคล หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ และนายกิตติชัย อนังคณกุล หัวหน้าสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “TOGETHER WE CAN Create the Sustainable World with GSEE” ซึ่งเป็นงานสัมมนาเพื่อมอบโล่และ Certificate จากรองผู้ว่าการฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ปี 2023 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 16 แห่ง โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ได้รับคะแนนประเมินที่ 3.69 อยู่ในระดับ Silver Level GSEE แสดงว่าองค์กรได้ดำเนินการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วใน ระดับปานกลาง (Moderate Sustainability)

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..