หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2566

บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2566

นายอานนท์ โห้วงษ์ หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวทิพสินี แก้วสี พนักงานจัดหา 5 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารด้านการพัสดุดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นเป็นที่ปรากฎ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคคลทั่วไป

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..