หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ยสท. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นผู้แทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษา อธิบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ หน่วยงานในกำกับ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..