ซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 127,875 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 66089576411
ประกาศราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..