Printing Works

ฝ่ายการพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่ภารกิจหลักในการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในกิจการของ ยสท. และรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยการนำกำลังการผลิตของเครื่องจักร อุปกรณ์และบุคลากรที่เหลือจากการดำเนินงานตามภารกิจหลักเนื่องจากการจำหน่ายบุหรี่ลดลง มาใช้ให้เต็มศักยภาพ ซึ่งได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (PA) รายการรายได้ Non-Cigarette

..เพิ่มเติม..