หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Insulin Novomix 30 3mL., Insulin Ryzodeg...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Insulin Novomix 30 3mL., Insulin Ryzodeg 100U/mL., Ozempic 1mg. (ภ1012/66)  ครั้งที่ 1 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..