หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง12. (งบปี 67) ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ...

12. (งบปี 67) ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 219,912,000 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2,3)

..เพิ่มเติม..