หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรพระราชบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

1. พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

2.ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 18/2566 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

3. แบบสอบถาม-หน่วยงานของรัฐ

Qr code แบบสอบถามการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 (สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

4. แบบสอบถาม-ประชาชนทั่วไป

Qr code แบบสอบถามการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 (สำหรับประชาชนทั่วไป)

5. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

6. Tobacco Authoruty of Thailand Act, B.E. 2561 (2018)

..เพิ่มเติม..