หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการประเมินองค์กรคุณธรรม การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินองค์กรคุณธรรม การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการด้านการกำกับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการนี้ ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเอง สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พร้อมทั้งปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ตามแนวคิดคุณธรรมนำการพัฒนา และกำหนดเป็นแผนดำเนินงานตามเป้าหมายองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ทุกส่วนงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..