หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา คุณธรรมฯ แบบ รร.๑,รร.๒ และ รร.๓ ซื้ออะไหล่วาล์วควบคุมน้ำเย็นของระบบทำความเย็น เครื่อง BURLEY...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา คุณธรรมฯ แบบ รร.๑,รร.๒ และ รร.๓ ซื้ออะไหล่วาล์วควบคุมน้ำเย็นของระบบทำความเย็น เครื่อง BURLEY TOASTER (๒๑๔) ที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..