หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาคุณ ธรรมฯ แบบ รร.๑,รร.๒ และ รร.๓ ซื้ออะไหล่วาล์วควบคุมน้ำเย็นของระบบทำความเย็นเครื่อง BANDCOOLER(๑๒๒.๐๐/๑)ที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาคุณ ธรรมฯ แบบ รร.๑,รร.๒ และ รร.๓ ซื้ออะไหล่วาล์วควบคุมน้ำเย็นของระบบทำความเย็นเครื่อง BANDCOOLER(๑๒๒.๐๐/๑)ที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3

..เพิ่มเติม..