หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม อาคาร B-08 ยสท. อยุธยา

พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม อาคาร B-08 ยสท. อยุธยา

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม อาคาร B-08 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม และเป็นที่ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 122 และชมรมพุทธศาสน์ การยาสูบแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นห้องจัดประชุม อบรมสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ว่าการยังได้เยี่ยมชมผลงานด้านนวัตกรรมของพนักงาน ยสท. ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดอีกด้วย โดยมีรองผู้ว่าการ ผู้ตรวจการ คณะทำงานฯ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM) ประธานชมรมพุทธศาสน์ และพนักงาน ยสท. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคาร B-08 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..