หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำที่คลังพัสดุ B04, B06 และ B07 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

(ร่าง TOR) จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำที่คลังพัสดุ B04, B06 และ B07 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 24 พ.ค.2566

ประกาศร่างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำที่คลังพัสดุ B04, B06 และ B07 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานประจำที่คลังพัสดุ B04 ,B06 และ B07 ประจำปีงบปประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..