หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.14 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษPlug Wrap 6,000 CU

จ.14 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษPlug Wrap 6,000 CU

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..