หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.13 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap...

จ.13 ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..