หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บท Master Plan การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บท Master Plan การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..