หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ

ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบสำหรับการขายส่ง ผู้ขายปลีกหรือผู้ได้รับใบอนุญาตขายปลีกยาสูบ บุคคลหรือองค์กรที่ทำการแทนผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขายส่ง เช่น นายหน้า ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ สมาคมหรือชมรมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม ผู้ค้าใบยาสูบ ผู้เพาะปลูก สมาคมหรือชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ อื่นๆ เช่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ)

..เพิ่มเติม..