หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์Powerpoint ประกอบการบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-GP (e-GP ระยะที่ 5) สำหรับหน่วยงานของรัฐ

Powerpoint ประกอบการบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-GP (e-GP ระยะที่ 5) สำหรับหน่วยงานของรัฐ

..เพิ่มเติม..