หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร“บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566

“บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566

       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท. ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. โดยกำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งเป็นพนักงาน ยสท. ดำรงตำแหน่งระดับ 1 – 8 จากทุกส่วนงาน โดยได้คะแนนตามหลักเกณฑ์และการกำหนดองค์ประกอบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมฯ ที่กำหนด ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อได้รับการยกย่องเชิดชูให้ปรากฎเป็นแบบอย่างต่อส่วนงานและองค์กร

            การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอยกย่องเชิดชู “บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ ศปท. ยสท.

..เพิ่มเติม..