หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแหงประเทศไทย เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 - ก.ย. 2565...

ประกาศการยาสูบแหงประเทศไทย เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 – ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..