หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 462,338 ล้านบีทียู ระยะเวลา 6 ปี 9 เดือน(ตั้งแต่วันที่ ...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 462,338 ล้านบีทียู ระยะเวลา 6 ปี 9 เดือน(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2572) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..