หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. คว้า ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA (หน่วยงานที่มีผลคะเเนนระดับ AA)

ยสท. คว้า ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA (หน่วยงานที่มีผลคะเเนนระดับ AA)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีผลประเมิน อยู่ในระดับดีเยี่ยม สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย สอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้คะแนน 96.93 ระดับ AA ลำดับที่ 7 จากทั้งหมด 51 รัฐวิสาหกิจ
 
ยสท. สามารถดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ยสท. ในการดำเนินงานเป็นเป็นอย่างดี ส่งผลให้ ยสท. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นเเก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.)

..เพิ่มเติม..