หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.47 ขึ้นทะเบียนก้นกรองสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

จ.47 ขึ้นทะเบียนก้นกรองสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..