หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ "Unisearch Jounal"

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ “Unisearch Jounal”

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ  “Unisearch Jounal” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี

สามารถเปิดดูผลงานทางวิชาการได้ที่ ลิงค์  http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

หรือสแกน QR Code

..เพิ่มเติม..