หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ต้อนรับ ขสมก. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ยสท. ต้อนรับ ขสมก. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ต้อนรับ นายกิตติกานต์  จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการแล้ว เห็นว่า ยสท. สามารถดำเนินการตามแนวทางการประเมินในหัวข้อการทบทวนการบริหารความเสี่ยงได้ในระดับค่อนข้างดี จึงมีมติเห็นชอบให้ ยสท. และ ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจนำร่องในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ ยสท. เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ ขสมก. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..